รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงนภัสนันท์ มาพล นางสาวศรัญญา ดวงแก้ว
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กชายเอกสิทธิ์ มะโนจัทร์ นางสาวศรัญญา ดวงแก้ว
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงจีรนันท์ แจ้งสวน นางสาวศรัญญา ดวงแก้ว