รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์( Science Show ) ป.4-6 (ทีม 3 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายภคนันท์ ยุทธชัย นายปรัชญา ปานกลิ่น
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายสุขภิรมย์ ระยับ นายปรัชญา ปานกลิ่น
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงปวันรัตน์ ใจแดง นายปรัชญา ปานกลิ่น
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงนภัสสร ทองเต็ม นางสาวชมพูนุช ศรีพรมมา
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงสุพรรษา เณรตาก้อง นางสาวชมพูนุช ศรีพรมมา
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กชายภควัต คำเย็น นางสาวชมพูนุช ศรีพรมมา
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กชายณภัทร แก้วอ่อง นางสาวสุพรรณี เจนจบ
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงฌะกามาศ ดัดประดิษฐ์ นางสาวสุพรรณี เจนจบ
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงธนัชชา เตรียมพล นางสาวสุพรรณี เจนจบ