รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การประกวดผลงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 (ทีม 2 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กชายชัยสิทธิ์ แสงสาคร นางสาวอำพัน ล้ำเลิศ
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กชายพัสกร บัวเหม นางสาวอำพัน ล้ำเลิศ
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กชายกิตติพศ ชอบดำรงธรรม นางสาวนิลจวรรณ สุขประสงค์
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงชวัลรัตน์ สุธรรมา นางสาวนิลจวรรณ สุขประสงค์