รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กชายณฐกร อินทร์แดง นางสาวเบญจวรรณ กันดวง
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กชายพงศกร จิตน์สนธิ นางสาวเบญจวรรณ กันดวง
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กชายวรกร แสนนอก นางสาวกันญาวรรณ์​ ทิมชูกุล
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กชายสิรพนธ์ พันธ์สมบูรณ์ นางสาวกันญาวรรณ์​ ทิมชูกุล