รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-3


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน เด็กหญิงสโรชา ขำทัพ นางสาวศุภกร ธนคำดี
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน เด็กชายธันวา ขำทัพ นางสาวศุภกร ธนคำดี
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กชายพัทธดนย์ ทองทา นางสาวธาราภรณ์ สายทองดี
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กชายวงศ์วณิช เชิงเอี่ยม นางสาวธาราภรณ์ สายทองดี
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กชายนรินธร หมวกเหล็ก นายภาคภูมิ คำหล่อ
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กชายตะวัน ผู้เลื่องลือ นายภาคภูมิ คำหล่อ
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กชายกมลวัศ โพธาราม นายเอกราช ปรางทอง
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กชายณัฐวุฒิ ชูทรัพย์ นายเอกราช ปรางทอง