รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายชญานันท์ เจียมศักดิ์
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายกิตติ์กวิน เขียวลอย
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กชายสหรัฐ จันทร์อร่าม นายสมนึก ทองคำ
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กชายพีรพงษ์ รอดโต นายสมนึก ทองคำ