รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน เด็กชายชนาธิป ก้อนทอง นางสาววัลยา โพธิ์พฤกษ์
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน เด็กชายสิทธา ธนคำดี นางสาววัลยา โพธิ์พฤกษ์
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กชายวีรพล​ บุตรดา นายประมัด​ ทรัพย์โภค
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายกฤษดา นาคพงษ์ นายดนัย ประเทศ
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายวชิรวิทย์ เขตวิทย์ นายดนัย ประเทศ
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กชายภูชิต กุลบุตร นายจิรวัฒน์ ชมภูศรี
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กชายนฤพล อยู่อ่อน นายจิรวัฒน์ ชมภูศรี
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กชายธนกฤต แก้วเรือง นางสาววรรณา เมทา
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กชายธนาธิป ชุมเสน นางสาววรรณา เมทา
10 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กชายกิตติธัช สมกุล นายดิเรก แก้วบัวดี
11 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กชายสิริชัย ช้างน้อย นายดิเรก แก้วบัวดี