รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายสหรัฐ สิงห์ลอ นายหิรัญ รุกขชาติ
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายนิรุต อยู่เคลือบ นายหิรัญ รุกขชาติ
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายธนกร รอดเวียง นายหิรัญ รุกขชาติ
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กชายสุรเดช แย้มยงค์ นายสมนึก ทองคำ
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กชายภัทรพล แพ่งศรี นายสมนึก ทองคำ
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลสมนึก เด็กชายอภินันท์ เอกปัจชา นางสาวเนาวรัตน์ คำราม
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลสมนึก เด็กชายภัครนนท์ ผลลำเจียก นางสาวเนาวรัตน์ คำราม