รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กชายศุภณัฐ​ ขำเพชร นายประมัด​ ทรัพย์โภค
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กชายสิทธิศักดิ์​ พุทธเสน นายประมัด​ ทรัพย์โภค
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายยศกร สุวรรณวง นายดนัย ประเทศ
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายนัฏพร กัลมาลัย นายดนัย ประเทศ
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กชายภานุวัฒน์ มากสี นายภาคภูมิ คำหล่อ
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กชายเนติ ชัยสงคราม นายภาคภูมิ คำหล่อ
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กชายภูริภัช โพธิ์แนม นางสาววรรณา เมทา
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กชายนภัสรพี นีระวงศ์ นางสาววรรณา เมทา
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กชายณัฐกร เทพทอง นายสุรศักดิ์ แฝงสูงเนิน
10 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กชายชาญณรงค์ สิงห์เรือง นายสุรศักดิ์ แฝงสูงเนิน