รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กหญิงกัลยาภรณ์ นามนาค นางสาวรุ่งเรือง เกตุสาคร
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กหญิงสุภาวดี ศรีทอน นางสาวรุ่งเรือง เกตุสาคร
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กหญิงญาณิศา จันทร์แจ่ม นางสาวรุ่งเรือง เกตุสาคร
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กหญิงอนัญญา แสงสว่าง นางสาวรุ่งเรือง เกตุสาคร
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กหญิงนภัสสร สอนอุระ นางสาวรุ่งเรือง เกตุสาคร
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงภัทราพร วิวัฒน์พงษ์ นางสาวพรวิมล รัตนติกุล
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงสิภาลักษณ์ เนื้อไม้ นางสาวพรวิมล รัตนติกุล
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงกุลนิดา แต้มมาก นางสาวพรวิมล รัตนติกุล
9 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงธนัฏฐา ไชยสิทธิ์ นางสาวพรวิมล รัตนติกุล
10 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงกัลยกร สุรนันท์ นางสาวพรวิมล รัตนติกุล