รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม เพลงคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงสิริวิมล แหไธสง นางสาวกรรณิกา เณรตาก้อง
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงสุปวีร์ คงลา นางสาวกรรณิกา เณรตาก้อง
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงภควดี หนองหาญ นางสาวกรรณิกา เณรตาก้อง
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงฉัตรริกา ในผลดี นางสาวกรรณิกา เณรตาก้อง
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงกัลกมล อ่วมทร นางสาวกรรณิกา เณรตาก้อง
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงวาเลนไทน์ คำแสน นางสาวเนตรนภา เชื้อสิงห์
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงจุรีภรณ์ ทาคุณ นางสาวเนตรนภา เชื้อสิงห์
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงนิภาพร พัชรมโน นางสาวเนตรนภา เชื้อสิงห์
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงกมลพร จันนารี นางสาวเนตรนภา เชื้อสิงห์
10 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงนันท์ณิภัค ชัยชนะ นางสาวเนตรนภา เชื้อสิงห์