รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กหญิงศิริพร พิมพา นางสาวชลชินี เขม้นเขตวิทย์
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กหญิงนิรดา ริตเม่น นางสาวชลชินี เขม้นเขตวิทย์
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กหญิงเนรุตา สาระบัน นางสาวชลชินี เขม้นเขตวิทย์
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กหญิงรัตนกุล มูลเงิน นางสาวชลชินี เขม้นเขตวิทย์
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กหญิงจันทราทิพย์ โพธิ์เจริญ นางสาวชลชินี เขม้นเขตวิทย์
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงนัชดา ชาละวัน นางสาวน้ำผึ้ง พนิกร
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงญานิศา กนกสิงห์ นางสาวน้ำผึ้ง พนิกร
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงนิธินันท์ คงสัตรา นางสาวน้ำผึ้ง พนิกร
9 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดีพา นางสาวน้ำผึ้ง พนิกร
10 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงนราภรณ์ พิมพ์เพชร นางสาวน้ำผึ้ง พนิกร