รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม เพลงคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงธัญชนก การะภักดี นางสาวกรรณิกา เณรตาก้อง
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง รอดม่วง นางสาวกรรณิกา เณรตาก้อง
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงสุพรรษา ผาสุขผล นางสาวกรรณิกา เณรตาก้อง
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงณัฏฐณิชา กรวดสำโรง นางสาวกรรณิกา เณรตาก้อง
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงนฤมล สีลาดเลา นางสาวกรรณิกา เณรตาก้อง
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงมิ่งขวัญ วิเวก นางจิรประภา ยอดฉัตร
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงชลภัสสรณ์ เถียรอ่ำ นางจิรประภา ยอดฉัตร
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงทักษพร ยอดวงค์ นางจิรประภา ยอดฉัตร
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงวิรัญชนา จีระดิษฐ์ นางจิรประภา ยอดฉัตร
10 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงฐิติชญา ทองทิน นางจิรประภา ยอดฉัตร
11 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงชินันพร พันธุมาตร นายกิตติพงศ์ บุณยะโหตระ
12 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงสุชานันท์ ชูศรี นายกิตติพงศ์ บุณยะโหตระ
13 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงสุธาสินี มนัสสา นายกิตติพงศ์ บุณยะโหตระ
14 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงพัชราวดี สุดสายออ นายกิตติพงศ์ บุณยะโหตระ
15 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงศิริกร แก้วการไถ นายกิตติพงศ์ บุณยะโหตระ
16 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงอารีรัตน์ ศรีต้นวงษ์ นางสาวกนกวรรณ บุญนิธี
17 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงวรินทร สิงหา นางสาวกนกวรรณ บุญนิธี
18 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงสุพิชญา ทองจิตติ นางสาวกนกวรรณ บุญนิธี
19 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงปริยาภัทร สังจุ้ย นางสาวกนกวรรณ บุญนิธี
20 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงพรรณภัค เจียรนัยกุลวานิช นางสาวกนกวรรณ บุญนิธี