รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กชายชัยณรงค์ สนพะเดิม นางสาวรังษินันท์ สุขประดิษฐ์
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กชายศุภวิชญ์ บาอินทร์ นางสาวรังษินันท์ สุขประดิษฐ์
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงพรนัชชา นิรันดร นางสาวรังษินันท์ สุขประดิษฐ์
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงวันวิสา นาคชุ่ม นางสาวรังษินันท์ สุขประดิษฐ์
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงณิชาภัทร คำหอม นางสาวรังษินันท์ สุขประดิษฐ์