รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-3 (ทีม 5 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงอิสรีวรรณ ศรีเดือน นางสาวน้ำทิพย์ มากสาย
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงอาทิตยา ปันชัย นางสาวสโรชา มงคล
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงณัจฉรียา นาถมทอง นางสาวสโรชา มงคล
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กชายชิษณุพงศ์ วังคีรี นางสาวสโรชา มงคล
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงกันญารัตน์ คำแจง นางสาวสโรชา มงคล
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงวรวรรณ กลั่นสระน้อย นางสาวสโรชา มงคล
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา สระทองหน นางสาวชนัญชิดา โพธิพรม
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงวาสิตา เกิดเข้ม นางสาวชนัญชิดา โพธิพรม
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กชายธนดล ใจแสน นางสาวชนัญชิดา โพธิพรม
10 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงจิณห์นิภา ทองนวล นางสาวชนัญชิดา โพธิพรม
11 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กชายกฤษฎา ยาดี นางสาวชนัญชิดา โพธิพรม
12 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชายกฤษณกัณฐ์ น้อยพุ่ม นางสาวน้ำทิพย์ มากสาย
13 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชายภูธเนศ สร่างโสก นางสาวน้ำทิพย์ มากสาย
14 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชายณัฐภูมิ ประเสริฐพรศรี นางสาวน้ำทิพย์ มากสาย
15 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงวรวลัญช์ คุรุธรรมานนท์ นางสาวน้ำทิพย์ มากสาย