รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงวิจิตรา ญาติตะคุ นางสาวรัตนาภรณ์ กรมกรึง
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงวรางคนิภา ตันตริภาคย์ นางสาวรัตนาภรณ์ กรมกรึง
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญญา นางสาวรัตนาภรณ์ กรมกรึง
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กชายนพกร รองรัตน์ นางสาวรัตนาภรณ์ กรมกรึง
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กหญิงวิภาดา ภู่จีน นางสาวพิไรวรรณ อินเมฆ
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กหญิงกานต์รวี ชำนาญ นางสาวพิไรวรรณ อินเมฆ
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กหญิงอลิษา เพชรทูล นางสาวพิไรวรรณ อินเมฆ
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ ชัยฤทธิ์ นางสาวพิไรวรรณ อินเมฆ
9 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กหญิงวรรณวิษา ทศเจริญ นางสาวพิไรวรรณ อินเมฆ
10 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงเจนจิรา หงษ์ทับทิม นางสาวรัตนาภรณ์ กรมกรึง