รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-6 (ทีม 5 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชายกฤษณพล สายเมือง ว่าที่ร้อยตรีหญิง นัทกร แสงนิล
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา ้เด็กหญิงอรปรียา จันทันโอ ว่าที่ร้อยตรีหญิง นัทกร แสงนิล
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงสิริวิมล วงษ์สาคู ว่าที่ร้อยตรีหญิง นัทกร แสงนิล
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชายคณาธิป จันสำเภา ว่าที่ร้อยตรีหญิง นัทกร แสงนิล
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชายกฤษฎา ยอดดำเนิน ว่าที่ร้อยตรีหญิง นัทกร แสงนิล