รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-6 (ทีม 5 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กชายวัชรพล มั่นเจริญ นายธวีวัฒน์ อินกรัด
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กหญิงกมลธนรรษ เหลืองละออ นายธวีวัฒน์ อินกรัด
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กหญิงไอริสา สร้อยศรี นายธวีวัฒน์ อินกรัด
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กหญิงปิ่นวาท คำมุ้ย นายธวีวัฒน์ อินกรัด
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กหญิงญาณาธิป แจ่มใส นายธวีวัฒน์ อินกรัด