รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงณัฐญาภัทร์ จิณรักษ์ นางสาวมาลินี อภัยภักดิ์
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กชายอัฐวัฒน์ อินต๊ะยา นางสาวสุปรียา คัรสิงหา
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กชายคุณากร​ คำจันทร์ นายก้องภพ​ พากเพียร