รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงเยาวกาญจน์ หงษ์โต นางสาวเบญจวรรณ แก้วคำ
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงนิชาภัทร หอมรื่น นายเฉลิมพล ชมพิกุล