รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กหญิงกชกร โนรี นางสาวสุภัสรา เกตุเก้า
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงชนะปภา โรจนราธา นางสาวเบญจมาศ แย้มทุ่ง
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงปารมี จูแนบ นางสาวปัญญา พลอาจ
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงลานนา​ คุ้มยิ้ม นายก้องภพ​ พากเพียร