รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงพิมาดา จุนทะสี นางสาวภาณี แสนเสนาะ