รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายณัฏฐกิตติ์ หาญอุไรพงษ์ นางทองพัน ยมนา
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงธันยพร เจนจบ นางทองพัน ยมนา
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กหญิงพัชรนารี ณ ศรีธะ นางสุทธิดา ขอนทอง
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กชายวทัญญู ศรีวิเชียร นางสุทธิดา ขอนทอง
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กหญิงนุสรา สุภาพันธ์ นางสรจี เกตุหอม
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กชายตะวัน แก้วประวัติ นางสรจี เกตุหอม
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กชายอินทนนท์ อ่อนคล้อย นางสาวสุวนันท์ สุริแสง
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงศศิภา ตาลาน นางสาวสุวนันท์ สุริแสง
9 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไขบุดดี นางสาวธนัญญา สิริภาสสกุล
10 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กชายรชต พรหมโสภา นางสาวธนัญญา สิริภาสสกุล
11 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กชายชนภัทร สาเรียน นางสาวมลฑาทิพย์ รามโกมุทร์
12 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กชายวิศิษศักดิ์ หมอกเมฆ นางพิมพ์ใจ เรืองอ่อง
13 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กชายกานต์ บุญเกลี้ยง นางสมควร ผ่องแผ้ว
14 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงณัฐธิญาพร ดีพา นางสมควร ผ่องแผ้ว
15 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กชายกฤษดา ปรางทอง นางศิริวรรณ นิมิตสถิตธรรม
16 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงณัฐณิชา นาคมูล นางศิริวรรณ นิมิตสถิตธรรม
17 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงจิรภิญญา เฮงสิน นางสาวมลฑาทิพย์ รามโกมุทร์
18 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงณฐพร​ จุ้ยเรือง นายกิตติ​ บุญเถื่อน
19 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กชายชยังกูร มั่นกสิกรณ์ นายกิตติ​ บุญเถื่อน
20 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กหญิงกุมารี สุวรรณวงศ์ นางพิมพ์ใจ เรืองอ่อง