รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม มารยาทไทย ป.1-3 (ทีม 2 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงปพิชญา กลิ่นกุหลาบ นางมาลิณี กองทัพย์
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชายปิติอนันต์ สุขมั่น นายอดิเรก จันทันโอ
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงฐิติมนรัตน์ เพียรการ นายอดิเรก จันทันโอ
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กชายจตุภัทร โพธิ์เปี่ยม นางสาวศิริพร เจริญศิลป์
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงพิมพิศา ธุระพันธ์ นางสาวศิริพร เจริญศิลป์
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงสโรชา​ วงษ์บุตร นางพรสวรรค์​ หิรัญศิริ
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กชายธนดล​ ร่วมรส นางพรสวรรค์​ หิรัญศิริ
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงวรัญญา อ่วมภักดี นางอรสา ขันสิงหา
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายศุภวิชช์ มีมุข นางอรสา ขันสิงหา
10 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงรุจิรดา นันทพล นางสาวรุ่งนภาพร ศิลป์รายแพง
11 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กชายพีรวิชญ์ เพลียโคตร นางสาวรุ่งนภาพร ศิลป์รายแพง
12 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กชายชัยธวัช เพ็ชนะ นางภาณุมาศ โยติง
13 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงนงนภัส โสมงคล นางภาณุมาศ โยติง
14 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กชายพชรดนัย เขม้นกิจ นางมาลิณี กองทัพย์
15 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงธีรนันท์ มานนท์ นางสาวสมหมาย เหล่ากสิการ
16 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กชายภายุ อุสาพันธ์ นางสาวสมหมาย เหล่ากสิการ
17 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กชายจิรัฏฐ์ ตันติวัฒนาสมบัติ นางสาววาสนา วินทะไชย
18 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงพรชนก จันทิมา นางสาววาสนา วินทะไชย