รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายศรันยู สินทร นางทองพัน ยมนา
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงภีรนันท์ เขียวเรือง นางทองพัน ยมนา
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กหญิงวิไลพร แจ่มจันทร์ นางสรจี เกตุหอม
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา เด็กชายวัชระ อินทรสาร นางสรจี เกตุหอม
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงพิมพ์ลดา กลิ่นกุหลาบ นางสาวรพีภรณ์ ออมสิน
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงสุณัฏฐา สุราษฏร์มณี นางสาวสุวนันท์ สุริแสง
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กชายธัชพงศ์ น้อยนารถ นางสาวสุวนันท์ สุริแสง
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กชายพลพัส ตะติยะ นางสาววรญาภัทธนนท์ วรรณา
9 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เกราะเพชร นางสาววรญาภัทธนนท์ วรรณา
10 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กชายยุทธนากร แย้งยงค์ นางสมควร ผ่องแผ้ว
11 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงพิมพ์ลภัส บรรดาศักดิ์ นางสมควร ผ่องแผ้ว
12 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กชายพูลศักดิ์ วิเศษศรี นางสาวรพีภรณ์ ออมสิน
13 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กชายนิชคุณ หอมจันทร์ นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยนอก
14 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงสลิลทิพย์ ธีรโรจน์ปรีชา นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยนอก
15 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลสมนึก เด็กชายสุริยา แสงส่ง
16 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลสมนึก เด็กหญิงณัฏฐธิดา ตรีหนู
17 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กชายสิทธินันท์ แสงจันทร์ นางสาวธันย์ชนก ธีโรภาส
18 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงกุลณัฐ​ รัชตรุ่งโรจน์กุล นายกิตติ​ บุญเถื่อน
19 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กชายพชรพล​ สุวรรณศิริ นายกิตติ​ บุญเถื่อน
20 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กชายอนพัทย์ เรืองอ่อง นางพิมพ์ใจ เรืองอ่อง
21 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กหญิงจารุวรรณ พันธ์ดี นางพิมพ์ใจ เรืองอ่อง
22 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กหญิงมณีนุช พรมมา นางสาวธันย์ชนก ธีโรภาส