รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม มารยาทไทย ป.4-6 (ทีม 2 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงสกลสุภา สุขมั่น นางสาวจิลารัตน์ ศรีวิชัยลำพันธ์
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงพชรวรรณ เณรตาก้อง นางสาวศิริพร เจริญศิลป์
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กชายจักรพงศ์ อิ่มเอิม นางสาวศิริพร เจริญศิลป์
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร เด็กหญิงนภัสวรรณ ฉุยแสง นางสาววัชรีพร ทองทิม
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร เด็กชายปภาวิณย์ เพชรชนะ นางสาววัชรีพร ทองทิม
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงศุภลักษณ์​ สระทองรอด นางพรสวรรค์​ หิรัญศิริ
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กชายตฤณจร​ โพธิ์พรม นางพรสวรรค์​ หิรัญศิริ
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชายอังกูร อ่ำเมือง นางสาวจิลารัตน์ ศรีวิชัยลำพันธ์
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงธัญกร มุงขุนทด นางสาวเบญจวรรณ แก้วคำ
10 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กชายสิทธิโชค มากมั่งมี นางสาวเบญจวรรณ แก้วคำ
11 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงมนัสนันท์ ช้อยสูงเนิน นางนัชท์ชาพร คำทวี
12 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายวชิรวิชญ์ ใจใส นางนัชท์ชาพร คำทวี
13 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงอมิตา คงวัฒนานันท์ นางภาณุมาศ โยติง
14 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กชายธนวรรธน์ หลำใจซื่อ นางภาณุมาศ โยติง
15 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงทิพาพร ทองเลี่ยม นางสาวสมหมาย เหล่ากสิการ
16 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กชายปุณณพัฒน์ ปรางค์นวรัตน์ นางสาวสมหมาย เหล่ากสิการ
17 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงชลดา มากทรัพย์ นางนงลักษณ์ อินอ่อน
18 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กชายศิรวิทย์ ปั้นทอง นางนงลักษณ์ อินอ่อน
19 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กชายธนกฤต ฤทธิ์กระจาย นางสาววาสนา วินทะไชย
20 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงชรินทร์รัตน์ เอี่ยมเลิศ นางสาววาสนา วินทะไชย