รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงธัญวรัตน์ นิ่มทอง นายจีรศักดิ์ อินต๊ะยศ
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงภิสารัตน์ อบปรุง นายจีรศักดิ์ อินต๊ะยศ
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงปรีดาภรณ์ บุญปกครอง นายจีรศักดิ์ อินต๊ะยศ
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงธนัญญา สัตย์ชาพงษ์ นายจีรศักดิ์ อินต๊ะยศ
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงสรันยา หามเหี้ยม นางสาวรัตนาภรณ์ กรมกรึง
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงศศิธร อริสุทธิ์ นางสาวรัตนาภรณ์ กรมกรึง
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงชลธิชา รอดกุล นางสาวรัตนาภรณ์ กรมกรึง
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงกชพร อินทรศรี นางสาวรัตนาภรณ์ กรมกรึง
9 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงชารินี เรืองวงษ์ นางสาวรัตนาภรณ์ กรมกรึง
10 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงณัฐยาท์ ขำพาลี นางสาวรัตนาภรณ์ กรมกรึง
11 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงรินรดา เฉลิมศรี นางสาวรัตนาภรณ์ กรมกรึง
12 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงนันทิชา สายแก้ว นางสาวรัตนาภรณ์ กรมกรึง
13 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงเบญญาภา จั่นจำรูญ นางสาวรัตนาภรณ์ กรมกรึง
14 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงสุพัตรา แก้วเขียว นางสาวรัตนาภรณ์ กรมกรึง
15 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงนิภาพร แสงผึ้ง นายจีรศักดิ์ อินต๊ะยศ
16 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงเกศรินทร์ บุญฤทธิ์ นายจีรศักดิ์ อินต๊ะยศ
17 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงจันทิมา บุญเต็ม นายจีรศักดิ์ อินต๊ะยศ
18 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงพิมพ์รดา สิงห์อุดร นายจีรศักดิ์ อินต๊ะยศ
19 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงกันตยา คำอาจ นายจีรศักดิ์ อินต๊ะยศ
20 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงณัฐชาดา งิ้วงาม นายจีรศักดิ์ อินต๊ะยศ