รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ป.1-6 (ทีม 10 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงสุมาลิน สีพบ นางรุ่งราตรี ใยทอง
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงเบญญาภา ศักดิ์ทอง นางรุ่งราตรี ใยทอง
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงสุมิตรา โตศรีพลับ นางรุ่งราตรี ใยทอง
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงทรรศิการณ์ แสงอรุณ นางรุ่งราตรี ใยทอง
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงอโรชา เสน้อง นางรุ่งราตรี ใยทอง
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงกมลชนก สีสังข์ นางรุ่งราตรี ใยทอง
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงกรพิณ พิศนอก นางรุ่งราตรี ใยทอง
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงวริยา อิ่มเอิบ นางรุ่งราตรี ใยทอง
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงรุจิรดา ขุนพิลึก นางรุ่งราตรี ใยทอง
10 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงธนพร พงษ์พันธ์ นางรุ่งราตรี ใยทอง
11 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงศรัญรัตน์​ บัวคลี่ นางสมจิตร์​ บุญมาก
12 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงนฤสรณ์​ เรืองรุ่ง นางสมจิตร์​ บุญมาก
13 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงสมิตา​ เพชรเย็น นางสมจิตร์​ บุญมาก
14 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงวิริตดา​ เกษเงิน นางสมจิตร์​ บุญมาก
15 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงพลอย​ โพธิ์พรต นางสมจิตร์​ บุญมาก
16 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงโซษิตา​ สรสิทธิ์ นางสมจิตร์​ บุญมาก
17 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงพรสวรรค์​ ศรีคูณ นางสมจิตร์​ บุญมาก
18 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงภีรภาวี​ ท​องเทพ นางสมจิตร์​ บุญมาก
19 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงปิยธิดา​ พระครูฐิน นางสมจิตร์​ บุญมาก
20 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงปาณิสรา​ จุลพันธ์ นางสมจิตร์​ บุญมาก
21 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงสาลิกา บุตรทนงค์ นายกฤษณะ ระโส
22 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงอลิสา วงศ์ลอดแก้ว นายกฤษณะ ระโส
23 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงชยานันฒ์ ขุนรักษ์ นายกฤษณะ ระโส
24 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงเก้าตะวัน ชื่นอำพัน นายกฤษณะ ระโส
25 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงกนกวรรณ ธัญญการณ์ นายกฤษณะ ระโส
26 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงพิมชนก แพรบุญ นายกฤษณะ ระโส
27 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงรณิดา ปานะพงษ์ นายกฤษณะ ระโส
28 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญมาหล้า นายกฤษณะ ระโส
29 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงกุลนิติ เขียวคง นายกฤษณะ ระโส
30 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงลดาวัลย์ วิระรินทร นายกฤษณะ ระโส