รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงชนิดาภา เที่ยงอ่อน นางสาววิลาวัลย์ สมอนาค
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงวรกมล มาน้อย นางสาวอุไร พานเฟื้อง
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงปริยากร มะลิพรม นางสาววาสนา จีนเพชร
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กหญิงศิรินทิพย์ ไชยแสง นางสาวสุธิดา สิงห์ลอ
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงลภัสรา พลอยประดับ นางสาวศรัณญา วรสีนา
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงเขมิกา วิเศษเนตร นางสาวพักตร์เพ็ญ อ้นเก้
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงไอริส อมณธีฬา โรแวน นางสาวชลธิชา เพ็งมา
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา เด็กหญิงวิภาดี แสนขยัน นางสาวอริศรา ศรีพุทธา
9 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนดรุณานุกูล เด็กหญิงนารา สาวะน้อย นางสาวอัมพร ทวีทรัพทย์ล้ำเลิศ
10 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงศศิภา ปานพรม นางสาวภาวิณี วัฒนพรหม