รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กชายปวีกรณ์ แสงสว่าง นางสาวสมฤทัย ประการะนัง
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงชญาภา บัตรเสียงหวาน นางสาวสุกัญญา ยศวิชัย
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กชายกิตติธัช จูพุก นางสาวโสภา พรมเวียง
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชายนภัทร โรจนรักษ์ นางสาว สายหยุด ดีมอญ
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงกมลพิชญ์ หุ่นทอง นางสาวรัชนีวรรณ มิตรราช
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลจิตรวีศึกษา เด็กชายพุฒิภัทร บุตรลักษ์
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงธีรดา ลาพัง นางยุวดี พิลาถ้อย
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงภาวิณี​ ลพเกตุ สอ.หญิงพิมพ์อัปสร​ ยศมา
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงกมลวรรณ กล้าเขตวิทย์ นางสาววันวิสา กลิ่นผึ้ง
10 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงสุขภัชตรา เหมือนจันทร์ นางสาวกาญจนศิริ แก้วศิริ