รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงอชิรญา นิลสาริกา นางสาวนวชล สมบูรณ์สิน
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กชายธนกฤต รุจิระศักดิ์ นางสาวณัฏฐิกาญจณ์ ชาติบุตร
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กชายภาวิญ ตันติพิสิทธิ์ นางสาวณิรชา เอี่ยมพงษ์
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงกวินธิดา วาสนา นางสาวพรทิพย์ เขม้นเขตการ
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงณัฐธิดา​ บุญเพ็ง นางณัฐนรี ทองเชื้อ
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กหญิงพรรณิฌา โตเพชร นางสาวสุธิดา แย้มกสิกิจ