รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.1-3


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงพรชนก นุชแม้น Miss Mellavie Sayson Pusing
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กชายกันตพิชญ์ ตันติวัฒนวัลลภ Miss.Febe Bibiolata
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร เด็กหญิงอารยา ทรัพวรรณศักดิ์ นางสาวณัฐชากานต์ บุกบุญ
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงพรชนก นุชแม้น Miss Mellavie Sayson Pusing
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงศศิธร ดวงสว่าง นางประภาศรี เสงี่ยมแก้ว
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงนภัสกร แก่นสุข นางสาววรรษนันท์ ชัยวณิชย์
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงพัชรีวรรณ ปรางทอง นางสาวกฤษณา ร่มประยูรวงค์
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงลลิตวดี แจ่มวัฒนชัย นางสาวสุภาวรรณ กุลกัลยา