รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงนภัทร มะลิวงษ์ นางสาวนวชล สมบูรณ์สิน
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงวีราภร เดชะผล นางสาวชมพูนุช ภู่แขวงแสง
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงแพรวา เครือรัตนไพบูลย์ นางสาวณิรชา เอี่ยมพงษ์
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงชนัญญา สิงห์สร้อย Juliet M. Cacayan
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กชายก้องนรินทร์ พิเกณ นางสาวพิมพ์อนงค์ มงคลการ
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงชนัญญา ทองเชื้อ นางสาวกรรณิการ์ อุดมมงคล
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงสุทธีกานต์​ หวังพิทักษ์วงศ์ นางสาวเพชรรัตน์​ อินโพ