รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (lmpromptu Speech) ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงจีรนันท์ เกิดแสง นางสาวศจีพันธ์ ธุระตา
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กชายนฤภัททร์ สกุลณี
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงธารสวรรค์ บรรพชาติ Miss Joy Lalaine Birot Parumog
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงพิชญาภา เพ็ชรหิน นายกิตติพงศ์ บุณยะโหตระ
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงนาถสินี ควรขุนทด นางสาวดลยา นวมนาค
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงโกลัญญา วิชัยวงษ์ นางสาวศิรภัสสร พรอนันต์
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงนัดชา อินประสิทธิ์ นางสาวพัทรวรินทร์ ศิริกิตติไชยกุล
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กชายกันตธีร์ พลหาวงค์ นางสาวกมลวรรณ ศรีสุข