รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กหญิงธาราทิพย์ เจริญศร นางสาวพิมพ์อนงค์ มงคลการ
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงณิชนันทน์ บุญเชิด นางสาวณัฏฐิกาญจณ์ ชาติบุตร
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงพิมพ์นารา รุ่งวรรธนะ นางสาวเสาวณีย์ เถื่อนวรรณา
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงอณิรญา จิตตมานนท์กุล นายฐาปกรณ์ เปรื่องอักษร
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงไอรินลดา ภู่ภีโญ นางสาวเสาวภา อ้นชาวนา
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร เด็กหญิงธนวรรณ หัดไทย นางสาวขจรวรรณ ภู่ขจร
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงกาสะลอง บุญมา นางสาวลักขณา ทองตลุง
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กหญิงจันทร์ฉาย ใจมั่น นางสาวภาวนา ศรัทธานนท์
9 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงสิรินดา​ แก้วหล้า นางสาวอมรรัตน์​ ยิ้มจันทร์