รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงศิริกัญญา เจริญสุข นางสาวนัฐวดี นาคร้าย
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงภคพร ทาจิ๋ว นางสาวน้ำฟ้า แซเผือก
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงธรรมขันธ์ พึ่งเจียม นางสาวอัมพร งิ้วลาย
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงธัญชนก โกลา นางมณิสรา วงค์คร้าย
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงเกล้ากมล พลที นางสาวสาริศา วิเวก
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงปรินดา ประฉิมะ Miss.Febe Bibiolata
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงวชิราพร ทองนวล นางสาวณัฐธิดา จันทร์ป้อง