รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กหญิงอชิรยา ปันเท นางสาวกัลยา สังขะหะ
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงพิมพ์ชนก จัดเสือ นางสาวกนกวรรณ สุขทรัพย์
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กหญิงอนัญพร ดิบดี นางสาวกนกวรรณ สุขทรัพย์
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงพรรณวษา อิ่มสมบัติ Yang Jiping
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยิ้มละมัย Yang Jiping
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงจิรนันท์ ง้าวแก้ว Mr. Ma Yubo
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงณธิดา ขอนทอง Mr. Ma Yubo
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กหญิงสุฌาริษา บรรยงค์ นางสาวกัลยา สังขะหะ
9 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร เด็กหญิงรวินท์นิภา ฉัตรชุณหกุล MISS FU WANZHEN
10 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงนิราวัลย์ เกษมสุข นางสาวทัตพิชา ทองพูล
11 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร เด็กหญิงมีนา นาคชื่น MISS FU WANZHEN
12 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงพิชญานิล อินไหล นางสาวทัตพิชา ทองพูล
13 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงวรรธนันท์​ แสงทวี ดร.กัญน์ณัฎฐ์​ โสภาพินิจ
14 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงวรรธนีย์​ แสงทวี ดร.กัญน์ณัฎฐ์​ โสภาพินิจ