รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-6 (ทีม 2 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงแสนสนุก​ นาคสกุล นางสาวสุนทราภรณ์​ คล้อยเอี่ยม
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงวรัชญา​ แก้วทอง นางสาวสุนทราภรณ์​ คล้อยเอี่ยม