รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายชาริต สาหร่าย นางสาวสุนิสา ม่วงเนียม
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายศุภกิตติ์ ทองฤทธิ์ นางสาวสุนิสา ม่วงเนียม
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงณิรัฐกานต์ ศรศิลป์ นางสาวกรรณิการ์ อุดมมงคล
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กชายพงษ์พัฒน์ บุญสุด นางสาวกรรณิการ์ อุดมมงคล
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงนิชานันท์ แสงสุวรรณ์ นางสาวพรทิพย์ เขม้นเขตการ
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงณิชาภัทร ลูกแก้ว นางสาวพรทิพย์ เขม้นเขตการ
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กหญิงณัชปภา กำแพงพันธ์ นายณัฐวร เอมะสิทธิ์
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กชายเศรษฐ์รามิล ศุภกิจเจริญ นายณัฐวร เอมะสิทธิ์
9 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงปภาวรินท์ พิริยะสกุลบัณฑิต นางสาวสมฤดี ทองบุญเหมือน
10 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงจิราภัทร วิวัฒนชัย นางสาวสมฤดี ทองบุญเหมือน
11 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงสุประวีณ์ บุญล้อม นายนิตินัยต์ วัฒนพรหม
12 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงปิยธิดา เจริญยศ นายนิตินัยต์ วัฒนพรหม