รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด ) ป.1-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงกรชนก เกตุมี กัญตรีญา ยังเอี่ยม
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กชายชยณัฐ วงษ์อำพันธ์ กัญตรีญา ยังเอี่ยม
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กชายภาสกร แก้วโสภณ นายวิทยา แซ่มัว
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงกรวรรณ ต่างประเทศ นายวิทยา แซ่มัว
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร เด็กหญิงอัยริษา ธงชัย นางไพรินทร์ วิจิตร์
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร เด็กชายพฤทธรัช กลิ่นพิทักษ์ นางไพรินทร์ วิจิตร์
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงอภิณห์พร คำอินสม นางสาวดลยา นวมนาค
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงศศิพร พิลึก Miss Ruby Estores Marquilencia
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา นางสาวจิรภิญญา แสนแก้ว นางสาวดลยา นวมนาค
10 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงนภัทรสรณ์ พุ่มฉัตร นางสาวกนกวรรณ สุพบุตร์
11 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงณัฎฐนิชา มิ่งสมร นางสาวกนกวรรณ สุพบุตร์
12 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงสุพัชชา ศรีฉลวยบุปผา Miss Ruby Estores Marquilencia
13 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ เด็กหญิงดากานดา ชังขำ นางสาวนภาภรณ์ ขุนพิลึก
14 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ เด็กหญิงปาณิสรา เจริญรส นางสาวนภาภรณ์ ขุนพิลึก
15 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กชายนฤเบศ ยาศรี นางสาวรัตนาวดี ป้านพลู
16 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กชายปฏิพล ศรีสมุทร นางสาวรัตนาวดี ป้านพลู