รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ เด็กชายวชิรพล คำเลิศ นายวาทิตย์ บุญเพ็ง
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ชินวงศ์ นางสาวกาญจนา พลธุมาร
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กหญิงชนัญชิดา ไม้แดง นางสาวนารี ชุ่มเย็น
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงชนัญชิดา มิ่งสกุล Marisa D. Agero
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เด็กชายธีรสิน ตันติพิสิทธิ์ นายณัฐวร เอมะสิทธิ์
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กชายสิรภัทร ทุมมี นางชุติมณฑน์ จิตชัยภรณ์
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร เด็กชายสิรวิชญ์ ทัพพะกุล ณ อยุธยา MISS JULIE JULITO
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กชายปิยชนน์ ไม้แดง นางสาวฑริกา หาญสุวรรณชัย
9 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงกรองทอง​ ลมไธสง นางสาวเพชรรัตน์​ อินโพ