รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงธนาภา​ บุญไธสง CHARLES.​ETA OBEN
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงกรวรรณ ธงพรรษา นางสาวน้ำฟ้า แซเผือก
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กชายศิรวิชญ์ พิลึก นางสาวอัมพร งิ้วลาย
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงวรพิชชา คุรุธรรมานนท์ Miss Jelyve Mangosan Bakkangen
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงธัญพิมล แท่งทอง นางสาวศิริรัตน์ ชมภูเทพ
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายกษิดิศ ทับทอง นางนิศากร โมราวชิระ
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงเบญญาพร สุริทัย นางสาวณัฐกานต์ ไชยวุฒิ
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กชายยูฮัน ฟอน เซอร์นิค็อฟ นางสาวสมจิตร เขาแก้ว