รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กชายศุภกิตติ์ มะนูญ Juliet M. Cacayan
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงชญานิศ ดวงรัตน์ Juliet M. Cacayan
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กชายภัทรพล​ กลิ่นเกษร นางสาวอมรรัตน์​ ยิ้มจันทร์
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กชายสิทธิชัย​ ยิ้มน่วม นางสาวอมรรัตน์​ ยิ้มจันทร์