รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ( ASEAN QUIZ ) ป.4-6 (ทีม 2 คน)


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงนันท์นภัสร์ วงศ์ลาภเลิศ Miss.Michelle Noprada
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงนภัสสร แก้วสุขา Miss.Michelle Noprada
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กชายกฤษดา เพิ่มผล นางสาวจิราภรณ์ แสงอรุณ
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงชนัญชิดา ศรีวิชัยลำพรรณ์ นางสาวพัทรวรินทร์ ศิริกิตติไชยกุล
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กหญิงภัทรพัฒน์ แก้วประดับ นางสาวพัทรวรินทร์ ศิริกิตติไชยกุล
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงอลิน จำปาทอง นายเทิดศักดิ์ อิ่มหนำ
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงเบญจพร เพ็ชรทอง นายเทิดศักดิ์ อิ่มหนำ
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงบวรรัตน์ พึ่งนิล นางสาวสุพรรณี นาคเมือง
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนรังษีวิทยา เด็กหญิงอภิชญา ฮวบสวรรค์ นางสาวสุพรรณี นาคเมือง
10 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กชายอธิภัทร อภิวงศ์ นางสาวจิราภรณ์ แสงอรุณ