รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงพรสุดา หงส์ชัยสกุล ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร สิทธิการ
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงอริสา พลาพล ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร สิทธิการ
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงปวีณ์ลดา ภู่ถนนนอก ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร สิทธิการ
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงชาลิสา เมฆี ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร สิทธิการ
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงธันยชนก อินทพงษ์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร สิทธิการ
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงบุษกร ครุธชาติ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร สิทธิการ
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงภัทรธิดา ศรัทธานนท์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร สิทธิการ
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงชนัญธิดา กลิ่นจันทร์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร สิทธิการ
9 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงธัญชนก สุพรรณ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร สิทธิการ
10 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กหญิงจุฑารัตน์ นาคคุ้ม นางสาวฤดี พิเชษฐ
11 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กหญิงมนทกานต์ อ่วมกัน นางสาวฤดี พิเชษฐ
12 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กหญิงกรชวัล สุกายะ นางสาวฤดี พิเชษฐ
13 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กหญิงทิพย์พวัน คงต๊ะ นางสาวฤดี พิเชษฐ
14 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กหญิงประภาวรินทร์ สิริพรม นางสาวฤดี พิเชษฐ
15 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กหญิงนภัสสรา สำลีปั้น นางสาวฤดี พิเชษฐ
16 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กหญิงจันจิดา กลิ่นจันทร์ นางสาวฤดี พิเชษฐ
17 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กหญิงบุญธิชา ถมทอง นางสาวฤดี พิเชษฐ
18 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กหญิงณัฐิพร มธุรส นางสาวฤดี พิเชษฐ
19 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงพิชญาพร ทองธรรมชาติ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร สิทธิการ
20 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวัฒนาปัญญานุสรณ์ เด็กหญิงชฎาภรณ์ ศรีอ่อนทอง นางสาวฤดี พิเชษฐ
21 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงแพรวา​ วรรคไธสงค์ นายกิตติ​ บุญเถื่อน
22 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงกัญญาภัค​ สังข์นาค นายกิตติ​ บุญเถื่อน
23 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงสาธิตา​ เมืองแก้ว นายกิตติ​ บุญเถื่อน
24 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงธัญญารัตน์​ เกษมจิตร นายกิตติ​ บุญเถื่อน
25 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงฐิติมา​ จิตต์สูง นายกิตติ​ บุญเถื่อน
26 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กชายวุฒินันท์​ สูงปานเขา นายกิตติ​ บุญเถื่อน
27 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงณัฐริกา​ คล้องชัย นายกิตติ​ บุญเถื่อน
28 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงนริศรา แสงสว่าง นายกิตติ​ บุญเถื่อน
29 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงศุภากร​ เกษวิริยะการ นายกิตติ​ บุญเถื่อน
30 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงกมลวรรณ​ บุดชา นายกิตติ​ บุญเถื่อน