รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค ป.1-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงภัทรวดี รอดวิหก นางสาวทิพย์สุดา รอดไพรี
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงชนิสรา มะหิชาติ นางสาวทิพย์สุดา รอดไพรี
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงชฎาพร ทองยิ้ม นางสาวทิพย์สุดา รอดไพรี
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงกนกวรรณ ไฝ่ฝัน นางสาวทิพย์สุดา รอดไพรี
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงกมลชนก แซ่ตั้ง นางสาวทิพย์สุดา รอดไพรี
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงสุมลทิพย์ เขียนน้อย นางสาวทิพย์สุดา รอดไพรี
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงลดาพร สืบพันธ์ นางสาวทิพย์สุดา รอดไพรี
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงกุลนิดา นวนประภาส นางสาวทิพย์สุดา รอดไพรี
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงชลิตา สันป่าเงิน นางสาวทิพย์สุดา รอดไพรี
10 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงพรทิพา ภู่กำจัด นางสาวทิพย์สุดา รอดไพรี