รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กชายณัฐกิจ จันทร์โพธิ์ นายมงคล ทองสมัย
2 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงนภัสร แสงพายุ นางสาวเตือนใจ ชดเชย
3 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เด็กหญิงธิดารัตน์ ฟักเงิน นางสาวเตือนใจ ชดเชย
4 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร ดญ.ณัฐชญา โชติชีวเกษม นายวินัย กันยะมูล
5 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กหญิงนพรัตน์ กวักหิรัญ นายวินัย กันยะมูล
6 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา เด็กชาย ศุภวิชญ์ ผิวอ่อนดี นางสาว อนุชา คำบรรลือ
7 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา เด็กชาย สุวิวัฒน์ โพธิ์บัลลังค์ นางสาว อนุชา คำบรรลือ
8 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กชายปฏิพงศ์ จันทร์แจ้ง นายเจษฎากร ฟักนาค
9 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร เด็กหญิงจัตตารีย์ จาระสี นายเจษฎากร ฟักนาค
10 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กชายทักษ์ดนัย เป้ก้า นางสาวศรัญญา เดือนไธสง
11 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ เด็กหญิงโกมลชนก อินกรัด นางสาวศรัญญา เดือนไธสง
12 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กชายอัลเบริ์ด​ ไฮดี้ นางสาวนิษฐา​ โสภามา
13 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา เด็กหญิงสตรีรัตน์​ จิตติวรางกูล นางสาวนิษฐา​ โสภามา
14 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กชายภควัศน์ ภูมิโคกรัก นายมงคล ทองสมัย