รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน เด็กหญิงขวัญจิรา รักเสมอใจ นางสาวนวพร ครุฑวงษ์
2 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน เด็กชายปธานิน ปานจันทร์ นางสาวนวพร ครุฑวงษ์
3 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงณัฐณิชา ฉ่ำสอน -
4 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงนิรภาดา​ คำตรง -
5 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา เด็กหญิงณัฐฑิตา​ เนียมเพราะ -
6 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กหญิงเอมิกา สูงสันเขต นางสาวสุกัญญา สีบุ
7 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ เด็กชายปุณณสิน แก้วปาน นางสาวสุกัญญา สีบุ
8 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร เด็กชายภัตธนสันต์ มะโน นายสุทธิพงษ์ แจ้งดี
9 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร เด็กชายณัฐพนธ์ ตรีใย นายสุทธิพงษ์ แจ้งดี
10 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รงศ์ทอง นางสาวกุลวดี สุวรรณโฉม
11 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กหญิงกิตฐิตา เจริญศักดิ์ นายมงคล มีสุข
12 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เด็กชายณปฐม ถึงสุข นายมงคล มีสุข
13 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กชายล้อมพงษ์ แสงสุวรรณ นายฐรรธนพล พุ่มพวง
14 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ เด็กหญิงณภัสสร ฮวบนรินทร์ นายฐรรธนพล พุ่มพวง
15 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กชายวรัญญ์ อยู่ยังเกตุ นางสาวธนพร ทองช้อย
16 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงณิชกมล สว่างจิตร นางสาวดวงพร พริ้งไทยสง
17 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอุทิศศึกษา เด็กหญิงวรกานต์ บุญเกตุ นางสาวดวงพร พริ้งไทยสง
18 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงวัชราวินี สิริภัทรศักดิ์ นางสาวกุลวดี สุวรรณโฉม
19 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา เด็กหญิงไอริสา โตแสง นางสาวกุลวดี สุวรรณโฉม
20 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา เด็กชายธีรศักดิ์ สานิชวรรณ นางสาวธนพร ทองช้อย
21 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงพัชรสินี แก้วบัวดี นายพิษณุ ชมจันทร์
22 กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนวัชรสหศึกษา เด็กหญิงปิ่นวรินทร์ ปลั่งใย นายพิษณุ ชมจันทร์