รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา เด็กชายภูวเนศร์ สดุดี นายสุรศักดิ์ ทองแย้ม