รายชื่อ ครู นักเรียน กิจกรรม การแข่งขันดนตรีไทยเดี่ยวขิม 7 หย่อง ป.1-6


ลำดับ สังกัด/เขต โรงเรียน นักเรียน เซ็นชื่อลงทะเบียน ครู  เซ็นชื่อลงทะเบียน
1 กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร เด็กหญิงธนกาญจน์ เมืองสังข์ นายวิชรัชญ์ โอบอ้อม